Chrzest – formalności

CHRZEST – CO TO JEST I CO NAM DAJE 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz wszczepieni w Kościół stajemy się uczestnikami jego posłania.

CHRZEST DZIECKA

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, gdy jest ślub konkordatowy – wystarczy dokument ślubu
 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary oraz świadectwo bierzmowania
 • w przypadku starszych dzieci: świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej lub zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji

 Warto wiedzieć, że:

 • SAKRAMENT CHRZTU udzielany jest dzieciom w czasie Mszy św. w niedzielę lub w sobotę, w biurze parafialnym ustalamy dzień i godzinę
 • ZGŁOSZENIE dziecka do chrztu: powinno być dokonane na ok. 2 TYGODNIE przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.
 • KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH:
  odbywa się w PIĄTEK poprzedzający chrzest po Mszy św. wieczornej /ok. g. 18.40/ w zakrystii.
 • W DZIEŃ CHRZTU
  rodzice oraz chrzestni wraz z dzieckiem zgłaszają się 10 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.
 •  Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii. (Osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię.)
 • Przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC.
 • Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest.
 • Rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego.
 • W przypadku gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka.
 • Dzieci w wieku szkolnym od lat 7-miu powinny być przygotowywane pod kierunkiem swojego katechety szkolnego.
 • Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.
 • Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
  • prowadzić życie zgodne z wiarą
  • chrzestnym/ą – nie może być to  osoba, która żyje w związku niesakramentalnym – ślub cywilny, konkubinat
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika)
 • Świadek chrztu to osoba, która nie jest chrzestnym, ale jedynie jest obecna przy chrzcie i może poświadczyć fakt chrztu.

BIAŁA SZATA – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa. Rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne;
na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu; – nakłada kapłan udzielający chrztu

ŚWIECA CHRZCIELNA – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości – zapala ojciec dziecka

CHRZEST DOROSŁEGO

Dokumenty potrzebne do chrztu dorosłego:

 • metryka urodzenia z USC
 • zgodę Biskupa Ordynariusza na chrzest (z prośbę o zgodę na chrzest osoby dorosłej występuje do Biskupa parafia po zakończeniu okresu przygotowań do chrztu)

Osoby dorosłe mieszkające na terenie naszej parafii, które Duch Święty przez posługę Kościoła powołuje do życia według zasad Ewangelii mogą ubiegać się o przyjęcie chrztu w naszej wspólnocie parafialnej. W tym celu powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Chrzest osobom dorosłym udzielany jest głównie podczas obchodów Wigilii Paschalnej w Noc Zmartwychwstania Pańskiego. W uzasadnionych przypadkach termin chrztu może być uzgodniony w innym czasie.

Kandydat do chrztu musi odbyć specjalne przygotowanie do chrztu – okres katechumenatu.

Przygotowanie osób dorosłych w naszej parafii odbywa się indywidualnie pod kierunkiem kapłana.

Podczas katechumenatu kandydat poznaje prawdy wiary, obowiązki życia chrześcijańskiego, uczy się modlitwy, a także dojrzewa do prawdziwego żalu za grzechy.

Zgodnie ze starodawnym zwyczajem Kościoła człowiek dorosły nie może być dopuszczony do chrztu bez chrzestnego, wybranego ze wspólnoty chrześcijańskiej. Ma on pomagać chrześniakowi, przynajmniej w ostatnich przygotowaniach do przyjęcia sakramentu, a po chrzcie dbać o jego wytrwanie w wierze i w chrześcijańskim życiu. Chrzestny podczas udzielania chrztu: świadczy wobec wspólnoty Kościoła o wierze przyjmującego chrzest.

Chrzestny musi spełniać następujące wymagania:

 • mieć ukończone 16 lat
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
 • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym)
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika)

Ponieważ przyjęcie sakramentu chrztu gładzi wszystkie grzechy i otwiera dostęp do pełni życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła osoba dorosła zazwyczaj od razu otrzymuje wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: bezpośrednio po chrzcie udzielany jest sakrament bierzmowania oraz uczestniczy w Eucharystii przyjmując Komunię św.

=====================

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY CHRZTU DZIECKA

 • rodzice przynoszą wypełniony do kancelarii
 • przynoszą też kopię AKTU URODZENIA z USC
 • Chrzest Print
  Written by Administrator
  Friday, 13 July 2007 02:00
  „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św…”

  Podstawowe wiadomości dotyczące chrztu dziecka w Parafii zamieszkania Rodziców

  1. Należy przynieść akt urodzenia dziecka do kancelarii parafialnej stałego zamieszkania Rodziców (oryginał).

  2. Jeśli dziecko nie jest z tutejszej Parafii , potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.

  3. Należy podać dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres.

  4. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka).

  5. Kartki do spowiedzi przed chrztem Św. rodzice i chrzestni otrzymują w kancelarii pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty (np. związek w konkubinacie, lub cywilny)

  6. Nauka przed chrztem w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Obecność rodziców i chrzestnych obowiązkowa.

  Najbliższa nauka – 21 lipca br. o g. 20.00

  7. Wszystkie skompletowane zaświadczenia od chrzestnych i rodziców oddaje się sobotę przed chrztem dziecka
  =========================================

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO CHRZTU

  ……………………………………………………………………………………….
  Nazwisko imiona dziecka

  …………………………………………………………………………………………..
  Data i miejsce urodzenia

  …………………………………………………………………….
  Odpis aktu urodz. USC miejscowość dnia nr aktu

  Dostarczyć Akty urodzenia dziecka, oryginał lub kopia

  Rodzice dziecka:przynoszą z sobą dowody osobiste

  OJCIEC.
  Nazwisko imię………………………………………………………………………………………

  Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………
  Zawód wykonywany lub wyuczony:………………………………………………………
  Miejsce zamieszkania (bez kodu) ………………………………………………………………
  Podać: miejscowość, ulica, nr domu

  MATKA:
  imię……………………………….z domu ……………………………………………………

  Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………
  Zawód wykonywany lub wyuczony:…………………………………………………………
  Miejsce zamieszkania (jeżeli jest inne niż ojca)………………………………………………………………….

  MAŁŻEŃSTWO

  1.Data i parafia ślubu……………………………………………………………………………………………

  Małżeństwo niesakramentalne
  – data i miejsce cywilnego:………………………………………………………………………….
  – nie mamy żadnego ślubu …………………………………………………………….

  RODZICE CHRZESTNI

  OJCIEC

  Nazwisko imię …………………………………………………………………………..

  Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………….

  Adres zamieszkania (bez kodu) ………………………………………………………………………………..
  Podać dokładnie: Miejscowość , ulicę, nr domu

  MATKA 
  Nazwisko imię ………………………………………………………………………………………………………………
  Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………….
  Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………….
  Miejscowość, ulica, nr domu

  NAUKA PRZED CHRZTEM – Szlichtyngowa, dnia…………………………………. godz……………………………

  =========================================================
  INFORMACJE

  Dziecko do chrztu zgłaszają osobiście rodzice tego dziecka w kancelarii parafii miejsca zamieszkania

  Rodzice dziecka żyjący bez ślubu – podpisują w kancelarii specjalną DEKLARACJĘ

  Rodzicami chrzestnymi nie mogą być: osoby żyjący bez ślubu kościelnego, nie wierzący i nie praktykujące, nie bierzmowani, innej religii, czy wyznania, młodzież, która nie uczęszcza na katechezę

  – jeżeli rodzice mieszkają w innej parafii, a chcą dziecko ochrzcić w Szlichtyngowej – dostarczą ZGODĘ na chrzest od swego ks. proboszcza – bez tej zgody – dziecka do chrztu w naszej parafii nie przyjmę

  – jeżeli rodzice dziecka mieszkają razem wystarczy wpisać jeden adres

  – jeżeli ślub był zawarty w innej parafii, należy dostarczyć Świadectwo Ślubu, lub inny dokument

  – należy dostarczyć Akt Małżeństwa z USC lub jego kopię

  – jeżeli chrzestny, czy chrzestna jest z innej parafii, dostarczą pilnie ZAŚWIADCZENIE – od swego ks. proboszcza

  – udział w naukach obowiązuje rodziców i chrzestnych. Nauka jest w każdą 2 i 4 sobotę miesiąca